રજી. નં. બી/૧૯/આણંદ તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૬

ઘી ચરોતર સુન્ની વહોરા મકેરીયા સમાજ

ગુજરાત રાજ્ય, આણંદ

'અંજારવાલા હોલ', ૩૫, આબાદનગર, ઇસ્માઇલનગર પાસે, ભાલેજ રોડ, આણંદ.

ધો. ૧૦ તથા ધો. ૧૨ ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને ચ.સુ.વહોરા મકેરીયા સમાજ, ગુજરાત આણંદ તરફથી હાર્દિક શુભ કામના.
advh.0 advh.1 advh.2 advh.3 advh.4 advh.5 advh.6 advh.7 advh.8 advh.9 advh.10 advh.11 advh.12 advh.13 advh.14 advh.15 advh.16 advh.17 advh.18 advh.19 advh.20 advh.21 advh.22 advh.23 advh.24
Videos
Watch More Videos...>
Donate

Bharat Pay QR Code Bank Details

Donate to Charotar Sunni Vahora Makeriya Samaj, Gujarat Anand for Upliftment, Development & Bright Future of the Community

સમાજના ઉત્કર્ષ, વિકાસ અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સમાજને મદદરૂપ થવા માટે નમ્ર ગુઝારિશ

News
ધો. ૧૦ તથા ધો. ૧૨ ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને ચ.સુ.વહોરા મકેરીયા સમાજ, ગુજરાત આણંદ તરફથી હાર્દિક શુભ કામના.

આપના પરિવારની સભ્ય ફી સમયસર જમા કરાવવા નમ્ર અપીલ છે.

Interested In Advertising ?

Contact Info.

Increase awareness and grow your bussiness by advertising on the Charotar Sunni Vahora Makeriya Samaj, Gujarat Anand Website. Please, Feel free to contact us for more information.

આપણાં સમાજની વેબસાઇટ પર જાહેરાત આપીને આપના વ્યવસાયનો વ્યાપ વધારો તથા સમાજને પણ મદદરૂપ થાઓ.