રજી. નં. બી/૧૯/આણંદ તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૬

ઘી ચરોતર સુન્ની વહોરા મકેરીયા સમાજ

ગુજરાત રાજ્ય, આણંદ

'અંજારવાલા હોલ', ૩૫, આબાદનગર, ઇસ્માઇલનગર પાસે, ભાલેજ રોડ, આણંદ.

Donate

Welcome to The Charotar Sunni Vahora Makeriya Samaj, Gujarat Anand.

We offers a variety of payment options for your donations, payment method details are as follows:

1. By Scanning Bharat Pay UPI QR Code from your Payment App:

2. Our Bank Details to Transfer Online :

3. You may also pay using this GPay ID : 7990451030-2@okbizaxis

We kindly request you to inform us to get the receipt of your donations after making donations to us at tcsvms.anand@gmail.com.

For any kind of donations related queries feel free to contact us at tcsvms.anand@gmail.com.

Interested In Advertising ?

Contact Info.

Increase awareness and grow your bussiness by advertising on the Charotar Sunni Vahora Makeriya Samaj, Gujarat Anand Website. Please, Feel free to contact us for more information.

આપણાં સમાજની વેબસાઇટ પર જાહેરાત આપીને આપના વ્યવસાયનો વ્યાપ વધારો તથા સમાજને પણ મદદરૂપ થાઓ.